ABOUT Prof. Dr. Amaramalar Selvi Naicker

REHABILITATION MEDICINE

Qualification:
1. Sarjana Perubatan Pemulihan, UM
2. MBBS, Karnatak University