Fungsi Utama

 1. Merancang dan mengurus perolehan hospital secara efektif dalam tempoh yang ditetapkan mengikut peraturan semasa.
 2. Menyediakan permohonan belanjawan mengagihkan peruntukan dan menyediakan laporan prestasi perbelanjaan dalam tempoh masa yang ditetapkan.
 3. Mengurus bekalan bahan pakai habis gunasama.
 4. Mengurus bayaran kepada pelanggan hospital dalam tempoh masa yang ditetapkan.
 5. Mengurus pembayaran dan potongan gaji dan elaun bulanan kakitangan dalam tempoh yang ditetapkan.
 6. Menguruskan pendaftaran aset dalam tempoh yang ditetapkan.
 7. Menguruskan penerimaan hasil hospital mengikut peraturan dan mencapai sasaran yang ditetapkan.
 8. Menguruskan laporan aliran tunai (mingguan) bank disedia dan disemak dalam tempoh yang ditetapkan.
 9. Menguruskan surat tawaran dan dokumen perjanjian sewa ruang dalam tempoh yang ditetapkan.
 10. Menyediakan penyata kewangan tahunan yang benar dan saksama dalam tempoh yang ditetapkan.

OBJEKTIF KUALITI

 1. Mengurus pesanan dalam tempoh 10 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima.
 2. Mengurus sebutharga sehingga pengeluaran surat tawaran dalam tempoh 120 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima.
 3. Mengurus tender sehingga pengeluaran surat tawaran dalam tempoh 150 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima.
 4. Mengurus rundingan terus sehingga mengemukakan surat permohonan ke Jabatan Bendahari dalam tempoh 60 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima.
 5. Menguruskan pengagihan peruntukan mengurus hospital selewat-lewatnya pada 5 Januari setiap tahun.
 6. Menyediakan penyata prestasi perbelanjaan mengurus dan pembangunan bulanan selewat-lewatnya 7hb pada awal bulan berikutnya.
 7. Surat keputusan pindah peruntukan akan dikeluarkan dalam tempoh 7 hari selepas dokumen permohonan lengkap diterima.
 8. Surat keputusan permohonan peralatan tanpa bajet dikeluarkan kepada Pusat Tanggungjawab selewat-lewatnya 7 hari selepas keputusan mesyuarat.
 9. Memastikan pelupusan stok gunasama yang dibuat adalah pada kadar yang minima (tidak melebihi 0.5%).
 10. Mengurus bayaran dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima sehingga cek ditandatangani.
 11. Pendaftaran aset berdasarkan maklumat aset yang lengkap dilaksanakan dalam tempoh 14 hari dari tarikh kelulusan APB.
 12. Memastikan jumlah hasil kutipan hospital mencapai sasaran 35 juta setahun.
 13. Memastikan laporan aliran tunai mingguan (bank) disedia dan disemak dalam tempoh 3 hari pada minggu berikutnya.
 14. Menguruskan surat maklumbalas sewa ruang / tapak dalam tempoh 1 hari dari tarikh terima permohonan.
 15. Menyediakan draf awal penyata kewangan tahunan hospital pada tarikh yang ditetapkan oleh UKM Induk.